Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MIKE’S PERSONAL TRAINING & COACHING

Artikel 1: Begrippen

Organisatie: hiermee wordt bedoeld Mike’s Personal Training & Coaching. Mike’s Personal Training & Coaching is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam van Mike’s Personal Training & Coaching, eigenaar Mike Tjeerdsma en KVK-nummer 67734626;

Overeenkomst: hiermee wordt bedoeld het document waarin Mike’s Personal Training & Coaching en de cliënt een schriftelijke overeenkomst met elkaar zijn aangegaan voor de trainingen en diensten die door Mike’s Personal Training & Coaching worden geleverd aan de Cliënt;

Cliënt: hiermee wordt de persoon bedoeld die een Overeenkomst heeft gesloten met de Organisatie Mike’s Personal Training & Coaching;

Activiteiten: personal training, small group training, voedingsadvies en (online) coaching;

Algemene Voorwaarden: hiermee worden bedoeld deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die met Mike’s Personal Training & Coaching worden gesloten. Dit betekent ook dat deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op iedere activiteit die vanuit / door / namens Mike’s Personal Training & Coaching wordt georganiseerd en waaraan de Cliënt deelneemt.

 

Artikel 3: Intakeformulier / intakegesprek

 1. Om verantwoord aan de diensten van de Organisatie deel te nemen dient de Cliënt vooraf een intakeformulier te hebben ingevuld. Aan de hand van deze informatie wordt een plan, programma of een schema opgesteld. Pas na ontvangst van het ingevulde intakeformulier zullen de diensten starten. Veranderingen betreffende NAW-gegevens dient u per omgaande aan de Organisatie door te geven.
 2. De Cliënt begrijpt dat de informatie die hij/zij heeft over zijn/haar gezondheidsstatus of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen bij fysieke inspanningen, de veiligheid en waarde van de trainingstest en trainingen kan beïnvloeden. De Cliënt erkent dat het onmiddellijk melden van zulke ongewone gewaarwordingen (vooral tijdens de trainingen) bijzonder belangrijk is en dat de Cliënt verantwoordelijk is om dergelijke informatie volledig en vooraf bekend te maken, ongeacht of dit door de Organisatie wordt gevraagd. De Organisatie verklaart uiterst zorgvuldig met persoonlijke gegevens om te gaan.

 

Artikel 4: Afspraak, tijdstip, plaats en annulering

 1. De Organisatie zal in samenspraak met de Cliënt een afspraak plannen ten behoeve van het verrichten van een Activiteit. Bij een afspraak kan de Cliënt tot 24 uur van te voren de afspraak kosteloos annuleren. Bij gebreke van een tijdige annulering, dat wil zeggen minstens 24 uur voor de afspraak, wordt de personal training of Small Group training in rekening gebracht. Wel bestaat de mogelijkheid om de geplande training te verplaatsen, dit uitsluitend in overleg met de Organisatie.
 2. Wanneer een trainer van of ingeschakeld door de Organisatie niet in staat is om een geplande Activiteit uit te voeren en hierdoor de Activiteit moet annuleren, ongeacht de omstandigheden, dan wordt de Activiteit verplaatst of kosteloos geannuleerd. In geen geval levert het annuleren van de Activiteit een tekortkoming in de nakoming op van de Organisatie.

 

Artikel 5: Verantwoordelijkheid en inschakeling derden

 1. De Organisatie verplicht zich, gelet op het doel van de Activiteit en de doelen van de Cliënt, naar beste kunnen de Cliënt te begeleiden gedurende de Activiteit. De inhoud van de Activiteit wordt door de Organisatie samengesteld. De Organisatie voert de werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. De Cliënt begrijpt dat de Organisatie niet verantwoordelijk noch schadeplichtig is voor niet behaalde doelstellingen. De Organisatie heeft ter zake een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Dit betekent dus ook dat mocht het door de Cliënt gewenste resultaat niet worden behaald, dat dit geen tekortkoming in de nakoming door de Organisatie oplevert. Het niet halen van de door de Cliënt gewenste doelstellingen geeft ook op geen enkele wijze aanleiding om betalingsverplichtingen jegens de Organisatie op te schorten of op schadevergoeding. De afspraken die zijn gemaakt met de Organisatie betreffende de diensten, zijn gemaakt om de lichamelijke gezondheid te verbeteren. De Cliënt is en blijft zelf verantwoordelijk voor de eigen behaalde resultaten c.q. prestaties, ook als deze mochten tegenvallen.
 2. De Organisatie is bevoegd om door middel van inschakeling van een derde partij de werkzaamheden onder de Overeenkomst met de Cliënt uit te voeren. Mocht de Cliënt hiertegen bezwaar hebben, dan dient dit tijdig en wel binnen 5 dagen na aankondiging dat een derde partij zal worden ingeschakeld kenbaar te worden gemaakt aan de Organisatie zodat partijen met elkaar kunnen overleggen om een oplossing te vinden.

 

Artikel 6: Betalingsvoorwaarden en tarieven

 1. De diensten / trainingen aangeboden door de Organisatie dienen bij vooruitbetaling te worden betaald. De Cliënt ontvangt hiervoor een factuur van de Organisatie, die binnen de daarop vermelde betalingstermijn dient te worden voldaan.
 2. Bij gebreke van tijdige betaling verkeert de Cliënt van rechtswege in verzuim ex artikel 6:83 aanhef en onder a Burgerlijk Wetboek. De Cliënt is alsdan van rechtswege de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
 3. De Organisatie heeft tegenover de Cliënt die niet (tijdig) heeft betaald het recht om, doch niet beperkt tot, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te annuleren. De Organisatie kan in dat geval in alle redelijkheid niet gehouden worden de Overeenkomst voort te zetten.
 4. Er wordt geen terugbetaling verleend voor Activiteiten die niet worden voltooid.
 5. De Cliënt begrijpt dat de Organisatie het recht en de bevoegdheid heeft om de afgenomen dienst op elk ogenblik te beëindigen zonder terugbetaling als de Cliënt het programma niet volgt of zich niet op een gepaste manier gedraagt.
 6. De Cliënt is op de hoogte van de geldende tarieven en gaat daarmee akkoord. De Organisatie is bevoegd om de tarieven te verhogen. Indien een tariefverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst is de Cliënt bevoegd om de Overeenkomst om die reden te ontbinden.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. De Organisatie is tegenover de Cliënt slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst. De Organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, tenzij er hierover afwijkende afspraken zijn gemaakt of indien er sprake is van onrechtmatig handelen van de Organisatie.
 2. Voor zover de Organisatie aansprakelijk mocht zijn is de aansprakelijkheid beperkt tot het verzekerd bedrag van € 2.500.000,–, vermeerderd met het eigen risico.
 3. Het is bij de Cliënt bekend dat hij/zij zich heeft ingeschreven voor een training/programma met inspannende activiteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gewichtheffen, wandelen, hardlopen, boksen, ontspanningsoefeningen en het gebruik van diverse conditie en trainingsapparatuur en installaties die ontworpen, aangeboden of aanbevolen zijn door de Organisatie.
 4. De Cliënt bevestigt hierbij dat hij/zij in goede lichamelijke en geestelijke staat verkeert en dat hij/zij niet aan een aandoening lijdt / beperking heeft die deelname aan een training of programma zou kunnen beperken waarmee mogelijk de gezondheid in gevaar zou komen. Mocht dat wel het geval zijn, dan is het de verantwoordelijkheid van de Cliënt om dit direct te melden aan de Organisatie teneinde te overleggen of deelname aan een training of programma al dan niet verstandig is of dat een reeds lopende Overeenkomst dient te worden beëindigd. Eventuele schade die ontstaat door vorenstaande niet / niet tijdig (dus bij intake) te melden komt geheel voor rekening en risico van de Cliënt.
 5. Ieder gebruik van de diensten van Mike’s Personal Training & Coaching geschiedt geheel op eigen risico. Het is voor de Cliënt duidelijk dat hij/zij eventueel (lichamelijk) letsel kan oplopen naar aanleiding van een product of dienst c.q. training verzorgd door de Organisatie en accepteert dit risico hierbij dan ook uitdrukkelijk. De Cliënt heeft de mogelijkheid om de training te stoppen om wat voor reden dan ook.

Artikel 8: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, waarmede de Organisatie redelijkerwijs geen rekening kon houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs niet door de Cliënt kan worden verlangd. Te denken valt, doch niet beperkt, aan maatregelen van overheidswege (waaronder sluiting van de sportscholen), pandemieën, ziekte, gevaarlijke weersomstandigheden etc.

2.De Organisatie zal de Cliënt onverwijld waarschuwen indien zich bij de Organisatie een geval van overmacht voordoet.

3.In geval van overmacht kan de Cliënt geen aanspraak maken op enige schadevergoeding.

4.In geval van overmacht dient door De Organisatie en de Cliënt voor zover mogelijk een regeling te worden getroffen omtrent de uitvoering van de betrokken Overeenkomst.

5.Indien een geval van overmacht leidt tot een overschrijding van meer dan 4 maanden van de overeengekomen datum of termijn, heeft de wederpartij, in afwijking van het bepaalde in lid 4 van dit artikel, het recht de betrokken overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring.

 

Artikel 9: Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 1. De Organisatie dankt de Cliënt voor het vertrouwen dat hij/zij in de Organisatie stelt. De Organisatie zal zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan. Om een goede en persoonlijke service te kunnen bieden heeft de Organisatie echter persoonlijke gegevens van de Cliënt nodig. De Organisatie is verplicht strike vertrouwelijkheid in acht te nemen betrekking tot ontvangen informatie van de Cliënt. De persoonlijke gegevens van de Cliënt zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van de Organisatie gebruikt en bewaard. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
 2. De Cliënt heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens na afloop van de Overeenkomst te laten verwijderen. Daartoe dient de Cliënt een schriftelijk verzoek te doen aan de Organisatie.